Przychodnia GAJ Sp. z o.o. 50-555 Wrocław ul.Krynicka 51
Standard udzielania teleporad

w Przychodni GAJ Sp. z o.o.

1. Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organiza-cyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395).

2. Sposób realizacji obowiązku informowania w jednostce na temat standardów teleporady w POZ.

Informacja o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym, stanowi dokument zasady udzielania Teleporady  oraz:

a) umieszczona jest na tablicy informacyjnej podmiotu w miejscu udzielania świadczeń usytuowanej w poczekalni Przychodni

b) umieszczona jest na stronie internetowej podmiotu http://przychodniagaj.pl/

c) udzielana jest na żądanie pacjenta telefonicznie.

3. Informowanie NFZ o numerze telefonu służącego do teleporad w POZ.

W przypadku udzielania teleporad w ramach POZ telefonicznie, informację o numerach telefonów wykorzystywanych do tego celu przekazuje się do Narodowego Funduszu Zdrowia, lista numerów wykorzystywanych do udzielania teleporad w ramach POZ stanowi Informacja o pracy i kontakcie z Przychodnią Gaj Sp. z o.o..

4. Ustalenie tożsamości pacjenta.

Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, ma obowiązek ustalenia tożsamości pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

oraz:

 1. na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub

 2. przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
  17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

5. Dokonanie adnotacji dotyczącej teleporady w ramach POZ.

Osoba udzielająca teleporady zobowiązana jest do dokonania stosownej adnotacji
w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporada.

6. Warunki udzielania teleporady w ramach POZ.

Jednostka zobowiązana jest do takiego zorganizowania procesu udzielania teleporad w ramach POZ, aby ich  przeprowadzenie następowało w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku
z udzieleniem teleporady.7. Bezpieczna transmisja danych dokumentów elektronicznych.

W przypadku:

 1. przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta,

 2. w tym przekazywania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej,

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, jednostka stosuje takie rozwiązania techniczno-organizacyjne, które służą zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych
w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, polegające na tym, iż
przekazywane dane / informacje są szyfrowane kryptograficznie a hasła dostępowe do danych / informacji przekazywane są odrębnym kanałem do upoważnionego odbiorcy, a sam dostęp do przekazywanych danych / informacji ma wyłącznie upoważniony
do tego personel jednostki [adres e-mail:
dokumenty@przychodniagaj.pl ].

8. Weryfikacja zasadności udzielania teleporady w ramach POZ.

Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady w ramach POZ jest dokonanie, na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r.
poz. 702), następujących czynności:

 1. udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca
  dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub

 2. poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego
  w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Zasady udzielania Teleporady

Informacja o warunkach udzielania Teleporad przez Przychodnię Gaj z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie Teleporady woli osobistego kontaktu
z właściwym personelem Przychodni.

Teleporada jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Teleporady udzielane są przy użyciu bezpośredniego ( lekarz – pacjent ) systemu łączności telefonicznej.

Termin Teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika Przychodni
( rejestratorkę medyczną) podczas rejestracji pacjenta do lekarza. Pacjent podaje numer telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie w celu wykonania świadczenia.

W przypadku telefonicznego braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, lekarz wykona jeszcze 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych
niż 5 minut. Gdy nie uzyska kontaktu z pacjentem Teleporada będzie anulowana.

W przypadku gdy niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie Teleporady lekarz poinformuje pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie, ustalając z pacjentem termin wizyty w Przychodni.


Informacja o pracy i kontakcie z Przychodnią Gaj Sp z o.o.

Kontakt w sprawie:

Numer telefonu kontaktowego

Godziny dostępności

Recepty

71 783 45 21

poniedziałek-piątek

08:00 – 18:00

Rejestracja

71 373 19 62

poniedziałek-piątek

08:00 – 18:00

Zabiegowy

573 240 281

poniedziałek-piątek

07:00 – 18:00

Laboratorium

573 240 311

poniedziałek-piątek

7.00 – 14.00

Pediatria

71 363 68 53

poniedziałek-piątek

08:00 – 18:00

Poradnia Diabetologiczna

71 787 98 58

poniedziałek, wtorek

13.00 - 18.00

środa, czwartek, piątek

8.00 - 14.00

Poradnia Rehabilitacyjna

71 783 45 56

poniedziałek, wtorek, piątek  

7.30 do 12.00

środa

13.00 do 17.30

Poradnia Ginekologiczna

71 363 65 57

poniedziałek-piątek

08:00 – 18:00

Poradnia Alergologiczna

71 373 19 64

środa

14:30 – 18:00

Dodatkowe numery telefonów
z których wyłącznie wykonywane są teleporady -
brak możliwości oddzwaniania

881 798 579, 881 798 650, 881 798 625,
881 798 136, 881 798 587, 881 798 573,

góra strony

INSTRUKCJA

o sposobie realizacji e - recepty


Co to jest e-recepta

To recepta, którą lekarz wystawia w systemie elektronicznym.

Sposób realizacji e-recepty

E-receptę można otrzymać w formie:

Podczas wizyty w aptece w zależności od wybranej formy powiadomienia o e-recepcie należy podać farmaceucie:


góra strony

INSTRUKCJA

o sposobie realizacji E - skierowania


Co to jest e-skierowanie

To elektroniczny dokument, który zastępuje dotychczasowy papierowy, skierowania pacjenta
na leczenie specjalistyczne lub do szpitala.

E-skierowania od dnia 08.01.2021 r będą funkcjonowały wyłącznie w postaci cyfrowej na wszystkie uwzględnione w przepisach rodzaje. Do dnia 07.01.2021 roku można również korzystać z papierowej wersji skierowania.

Sposób realizacji e-skierowania

E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej konsultacji medycznej z pacjentem.

E-skierowanie mogą być wystawiane na świadczenia:góra strony

INSTRUKCJA

o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Co to są wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny ( Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).

Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne


góra strony

INSTRUKCJA

o sposobie realizacji zlecenia badań laboratoryjnych.góra strony

INSTRUKCJA

o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta


Jakie informacje znajdziesz w Internetowym Koncie Pacjenta ( IKP )

Warto założyć konto w IKP, bo dzięki niemu będziesz mieć dostęp do indywidualnych informacji

na temat:

Co zrobisz dzięki IKP

IKP prócz oferty informacyjnej daje też możliwość załatwienia różnych spraw, np.:


Jak zalogujesz się do IKP

 1. Wejdź na www.pacjent.gov.pl.

 2. Wybierz jeden ze sposobów logowania:

W Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz informacje na temat swoich danych medycznych i bliskich, którzy udostępnią Ci konto. IKP jest łatwe i szybkie w obsłudze.

Gdzie dowiesz się więcej na temat IKP

Informacji w sprawie IKP udzielają konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta

Zadzwoń na numer: 800 190 590.